Selecteer een pagina

De Achterburggracht doorvaarbaar maken en daarmee opnieuw te verbinden met het Oosterdelgebied is een langgekoesterde wens van veel Langedijkers. Het gemeentebestuur van Langedijk heeft in 2017 geld beschikbaar gesteld voor het herstel van een vaarverbinding tussen de Achterburggracht en de Machinesloot. Van noord naar zuid loopt deze route vanaf de Sint Jan de Doper onder de Sportlaan door en sluit via de Kastanjelaan en de Wilgenlaan aan op de Machinesloot. Om de vaarbinding mogelijk te maken moeten vier dammen worden vervangen door bruggen (of op sommige plekken geen brug). De gemeente wil daarbij samen met omwonenden, andere belanghebbenden en adviseurs komen tot de beste oplossing. Herstel van de vaarverbinding biedt naast het vergroten van het vaargebied ook kansen om de buurt mooier te maken met bijvoorbeeld natuurvriendelijke oevers, extra groen en/of extra aanlegplekken voor sloepen. Tegelijkertijd zorgen we voor betere doorstroming van het water – wat daardoor ook schoner wordt. We werken met dit project dus niet alleen aan doorvaarbaarheid, maar ook aan toekomstbestendigheid en verfraaiing van de buurt.

Participatie
Voor de zomer 2018 organiseerde de gemeente twee participatiebijeenkomsten over het herstel van de vaarverbinding Machinesloot – Achterburggracht. Tijdens de avonden is door zo’n 130 bewoners en belanghebbenden per locatie bekeken welk type brug (wandel-, fiets-, auto- of geen brug) daar het best zou passen (met uitzondering van de Wilgenlaan, hier is vanwege veiligheidseisen door de hulpdiensten alleen een autobrug mogelijk). Tijdens het participatietraject vroeg een bewonersgroep de gemeente het alternatieve tracé uit het Masterplan 2012, de zogenaamde ‘oostelijke variant’, te heroverwegen. Naar aanleiding van het verzoek van de bewoners heeft de gemeente onderzoek gedaan naar het alternatieve tracé, dat parallel loopt aan de Tulpenstraat en de Oostelijke Randweg. In het onderzoek zijn ruimtelijke, functionele, veiligheids- en financiële aspecten en het draagvlak onder omwonenden meegenomen.

Tracékeuze
Naar aanleiding van een discussie tijdens de forumvergadering op 15 januari 2019 over de tracékeuze voor herstel van de vaarverbinding, heeft het college besloten een eerder raadsvoorstel aan te vullen met de keuze voor de brugtypen. Het college gaat daarbij uit van de uitkomsten van de participatiebijeenkomsten over het herstel van de vaarverbinding.

Type brug per locatie
Deze uitkomsten zijn vervolgens besproken en geanalyseerd door een team van ambtelijk specialisten (onder andere verkeer, stedenbouw, financiën). Hieruit kwam de volgende keuze voor type bruggen naar voren:
– Locatie Sportlaan / Kastanjelaan: fietsbrug
– Locatie Lindenlaan: fietsbrug
– Locatie Wilgenlaan / Kastanjelaan: wandelbrug
– Locatie Wilgenlaan: autobrug

Dit scenario komt als beste uit de bus als het gaat om verkeersveiligheid, de bereikbaarheid van de voorzieningen aan de Dorpsstraat en Voorburggracht voor mindervaliden en draagvlak onder de omwonenden. Doordat in dit scenario twee autoverbindingen worden vervangen door fietsbruggen, wijzigt de verkeerscirculatie in de wijk. Het afsluiten van deze wegen heeft echter niet veel effect voor het autoverkeer, omdat er diverse andere routes zijn.

Presentatie tijdens inloopbijeenkomst
In het aangevulde raadsvoorstel  – dat naar verwachting op12 maart 2019 aan de raad wordt aangeboden – zal het college de raad vragen:
– te kiezen voor het westelijk tracé (Sportlaan – Wilgenlaan) voor herstel van de vaarverbinding
– een besluit te nemen over de typologie van de bruggen en
– het financieel kader vast te stellen.

Na besluitvorming door de raad worden de plannen tijdens een inloopbijeenkomst gepresenteerd aan de omwonenden en belanghebbenden. De datum voor de inloopbijeenkomst wordt nog bekend gemaakt.

Terug naar home